REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO WWW.KALIGRAFIAONLINE.PL

 1. CO OKREŚLA NASZ REGULAMIN?

 1. Nasz regulamin określa ogólne warunki, zasady, prawa i obowiązki użytkowników, usługodawcy oraz sposób świadczenia usług dostępnych na stronie www.kaligrafiaonline.pl, dalej zwanej ,,Serwisem Internetowym’’.

 2. Stronę Serwisu prowadzi Wioleta Kaczmarska-Rudnik, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą LinoCat Wioleta Kaczmarska-Rudnik, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki pod adresem ul. Traugutta 18/2, 26-600 Radom, NIP 9482596408, REGON 145925553, którą w dalszej części regulaminu będziemy nazywać ,,Usługodawcą’’.

 3. Serwis ma charakter usługowy oraz szkoleniowy. Strona Serwisu związana jest z tematyką kaligrafii i oferuje edukację w zakresie kaligrafii w zróżnicowanych formach, w zależności od wyboru Użytkownika.

 4. Kontakt z nami jest zawsze możliwy:

  1. za pośrednictwem poczty tradycyjnej: ul. Traugutta 18/2, 26-600 Radom;

  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: linocatart@gmail.com;

  3. pod numerem telefonu: +48 500012078;

  4. za pośrednictwem formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Serwisu.

 5. Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony na stronie Serwisu, w taki sposób, abyś miał możliwość jego pozyskania, odtwarzania i utrwalania w każdej chwili. Poza tym możesz go również wydrukować lub zapisać na urządzeniu, z którego korzystasz.

 6. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia ww. zagrożeń, Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

 7. Usługodawca wyznaczył pojedynczy punkt kontaktowy służący do kontaktu z Użytkownikami, z organami państw członkowskich Unii Europejskiej, Komisją Unii Europejskiej i Radą Usług Cyfrowych, o której mowa w Rozporządzeniu DSA. Komunikacja w punkcie odbywa się pod adresem e-mail wskazanym w ppkt. 4 powyżej, w języku polskim i angielskim.

 1. SŁOWNICZEK

W regulaminie będziemy posługiwać się kilkoma terminami, których znaczenie opisujemy poniżej:

Aktualizacja – modyfikacja Usługi cyfrowej, w tym jej zabezpieczeń, która jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową;

Aktualności – podstrona Serwisu, na której Usługodawca publikuje artykuły i ogłoszenia, tematycznie związane z charakterem Serwisu i prowadzoną przez siebie działalnością;

Dni robocze – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Film video – Treść cyfrowa dostępna dla Użytkownika posiadającego Konto, po zalogowaniu się do niego, który zawarł z Usługodawcą Umowę o dostarczenie Usługi cyfrowej w ramach zakupu Kursu online;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

Konto – przydzielona Użytkownikowi, który dokonał Rejestracji część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu, w szczególności korzystać z Usługi cyfrowej;

Kurs online– Usługa cyfrowa, w ramach której Usługodawca udziela Użytkownikowi dostępu do Filmów video o tematyce związanej z działalnością Usługodawcy;

Kontent – publicznie udostępniane przez Usługodawcę treści dodawane przez Użytkowników za pośrednictwem funkcjonalności Serwisu internetowego;

Rozporządzenie DSA – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Przedsiębiorca – Użytkownik będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

Regulamin – niniejszy dokument;

Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na założeniu Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym, na zasadach wskazanych w pkt V Regulaminu;

Towar – produkt fizyczny prezentowany w Serwisie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów;

Usługa Szkolenia/ Szkolenie – wydarzenie organizowane przez Usługodawcę stacjonarnie w miejscu i czasie wyznaczonym przez Usługodawcę lub online w czasie rzeczywistym, za pośrednictwem wskazanych przez Usługodawcę systemów teleinformatycznych. Szkolenia mogą mieć charakter pojedynczych, indywidualnych lekcji lub lekcji organizowanych dla co najmniej dwóch Użytkowników;

Treść cyfrowa – treść cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta w postaci Lead Magnetu lub Filmów Video. Niektóre z Treści cyfrowych oferowanych przez Usługodawcę mogą zostać nabyte przez Użytkownika nieodpłatnie, w zamian za zapis na Newsletter;Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych – umowa o dostarczenie Treści cyfrowych, w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie, polegająca na udzieleniu dostępu do Treści cyfrowych niezapisanych na nośniku materialnym w zamian za zapis do Newslettera;

Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej – umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, na zasadach określonych w pkt VII X Regulaminu;

Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w ramach Serwisu, na zasadach określonych w pkt VII i IX niniejszego Regulaminu, polegająca na świadczeniu Usługi Szkolenia;

Usługa cyfrowa – usługa cyfrowa w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, pozwalająca Użytkownikowi m.in. na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie oraz dostęp do danych w postaci cyfrowej, dostarczana w sposób ciągły w postaci dostępu do Filmu video, zakupionego w ramach Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej;

Usługi elektroniczne/Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która może korzystać z Usług dostępnych w Serwisie;

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, Umowy sprzedaży, lub Umowy o świadczenie Szkolenia, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

Zmiana – modyfikacja Usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania zgodności Usługi cyfrowej z Umową o dostarczanie Usługi cyfrowej i nie wiąże się z kosztami po stronie Konsumenta. 1. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

    1. Korzystanie z Serwisu może się odbywać wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

    2. Aby sprawnie korzystać z naszego Serwisu musisz spełnić minimalne wymagania techniczne, czyli potrzebujesz:

 1. urządzenia z dostępem do Internetu, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy,

 2. dostępu do poczty elektronicznej,

 3. najnowszej wersji przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,

 4. programu do odczytu i zapisywania plików formatu .IM;

 5. programu umożliwiającego rozpakowanie dokumentów – typu .rar i .zip.

 6. programu do odczytu PDF.

 1. Pamiętaj proszę, że korzystanie z Usług, które są świadczone drogą elektroniczną, może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego Użytkownika sieci Internet, także po Twojej stronie. Możesz bowiem spotkać się z ryzykiem wprowadzenia do Twojego systemu teleinformatycznego szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji Twoich danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć takiego ryzyka, zalecamy abyś korzystając z naszego Serwisu, stosował właściwe środki techniczne, które zminimalizują wystąpienie ryzyk. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie np. z programów antywirusowych i zapór sieciowych typu firewall. 

 2. Jako Użytkownik Serwisu nie możesz stosować urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić jego działanie.

 3. Zabronione jest również korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób naruszający przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy, a w szczególności dostarczanie treści o charakterze bezprawnym.

 4. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:

  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste, prawa autorskie i inne prawa osób trzecich,

  2. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  4. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Usługodawcy,

  5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Serwisu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  6. korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 5. Usługodawca może dobrowolnie podejmować czynności sprawdzające Kontent dodawany przez Użytkowników, w szczególności pod kątem zgodności z ppkt. 6 powyżej.

 6. Usługodawca, podejmując czynności sprawdzające nie stosuje algorytmicznego podejmowania decyzji. Wszelkie decyzje podejmowane przez Usługodawcę dot. Kontentu wynikają z przeglądu dokonanego przez człowieka.

 7. Usługodawca umożliwia Użytkownikom zgłaszanie Kontentu (dalej jako: „Zgłoszenie”), który narusza w szczególności ppkt. 7 powyżej, w tym w szczególności treści naruszające przepisy prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej.

 8. Użytkownik może dokonać Zgłoszenia za pośrednictwem dedykowanego formularza kontaktowego pod adresem ____________________ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem ______________________.

 9. Jeżeli Zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia, Usługodawca, bez zbędnej zwłoki, przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.

 10. Usługodawca, po dokonaniu czynności sprawdzających o których mowa w ppkt. 7 powyżej lub po otrzymaniu Zgłoszenia od Użytkownika, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Zgłoszenia, podejmuje decyzję dot. zgłoszonego Kontentu.

 11. Decyzja, o której mowa w ppkt. 9 powyżej (dalej jako „Decyzja”), może polegać na:

  1. ograniczeniu widoczności lub usunięciu Kontentu, którego dotyczyło Zgłoszenie;

  2. zawieszeniu lub zamknięciu Konta Użytkownika, który dodał Kontent, którego dotyczyło Zgłoszenie.

 12. Usługodawca, podejmuje Decyzję w sposób terminowy, niearbitralny, obiektywny i z zachowaniem należytej staranności.

 13. Usługodawca bez zbędnej zwłoki, informuje Użytkownika, który dokonał Zgłoszenia o podjętej przez Usługodawcę Decyzji.

 14. Usługodawca, jeśli dysponuje elektronicznymi danymi kontaktowymi Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent, podjętej Decyzji, a także przedstawia jej uzasadnienie.

 15. Użytkownik, który dodał zgłoszony Kontent, może złożyć odwołanie od Decyzji Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o Decyzji Usługodawcy.

 16. Odwołanie może zostać złożone Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem _________________ i powinno zawierać imię, nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika, który dodał zgłoszony Kontent wraz z wyczerpującym uzasadnieniem.

 17. Usługodawca rozpatruje odwołanie, o którym mowa w ppkt. 17 powyżej w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

 18. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także do formularzy, logotypów oraz wszelkich treści publikowanych i udostępnianych w ramach Serwisu należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.

 19. Usługodawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i akcji promocyjnych, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Serwisu. Promocje wskazane na stronach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

 1. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług elektronicznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.

 2. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu, korzystanie z bezpłatnych Usług świadczonych drogą elektroniczną.

 3. Usługodawca umożliwia wszystkim Użytkownikom korzystanie m.in. z następujących Usług:

   1. przeglądania informacji zamieszczonych w Serwisie;

   2. zapisania się na newsletter (dalej jako ,,Newsletter’’);

   3. założenia i prowadzenia Konta;

   4. korzystania z formularza kontaktowego.

 1. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na przeglądaniu informacji zamieszczonych w Serwisie, gdzie prezentowane są treści i ogłoszenia tematycznie, związane z działalnością Usługodawcy i charakterem Serwisu, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia przez Użytkownika strony internetowej Serwisu.

 2. Użytkownik ma możliwość otrzymywania od Usługodawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej. Użytkownik w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Newsletter jest przesyłany przez Usługodawcę wyłącznie do Użytkownika, który dokonał subskrypcji.

 3. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.

 4. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na założeniu i prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Użytkownika zarejestrowanego żądania usunięcia Konta lub samodzielnego usunięcia Konta przez Użytkownika.

 5. Użytkownik zalogowany może przeglądać informacje zamieszczone na swoim Koncie, dotyczące m.in. swoich danych, czy historii Zamówień. Umowa o świadczenie Usługi przeglądania treści, o których mowa w zdaniu poprzednim zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamknięcia okna przeglądarki lub wylogowania się z Konta. Szczegółowe informacje dotyczące Usługi założenia i prowadzenia Konta znajdują się w pkt V poniżej.

 6. Użytkownik ma możliwość wysyłania za pomocą formularza kontaktowego wiadomości do Usługodawcy. Umowa o świadczenie Usługi polegającej na udostępnianiu interaktywnego formularza umożliwiającego Użytkownikom kontakt z Usługodawcą jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości przez Użytkownika.

 1. KONTO    1. Przeglądanie niektórych treści prezentowanych w Serwisie oraz zakup Kursów online, wymaga od Użytkownika Rejestracji Konta i zalogowania się do niego.

    2. Usługa prowadzenia Konta w Serwisie Internetowym dostępna jest po dokonaniu Rejestracji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w Serwisie.

    3. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta przypisanego do jednego adresu poczty elektronicznej.

    4. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła dostępu do Konta.

    5. Poprzez dokonanie Rejestracji Konta, Użytkownik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik w ramach korzystania z Konta ma możliwość uzupełnienia danych w nim wskazanych.

    6. Konto zawiera dane Użytkownika podane przez niego podczas Rejestracji oraz dane edytowane przez Użytkownika dobrowolnie po Rejestracji.

    7. Użytkownik może w każdej chwili złożyć do Usługodawcy żądanie o usunięcie Konta, poprzez wystosowanie żądania za pośrednictwem wiadomości elektronicznej lub poprzez naciśnięcie przycisku dedykowanemu usunięciu Konta i poprzez to samodzielnym jego usunięciu.

    8. W przypadku wiążącej Użytkownika i Usługodawcę Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, z chwilą usunięcia Konta, Umowa o dostarczanie Usługi cyfrowej ulega natychmiastowemu rozwiązaniu, co wiąże się z bezpowrotną utratą wszelkich danych zamieszczonych w ramach Konta na stronie Serwisu, w tym w szczególności utratą dostępu do zakupionych w ramach Kursu online Filmów video.

    9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Konsumentem postanowień niniejszego Regulaminu, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może zawiesić możliwość korzystania z Konta, na czas przez siebie oznaczony lub rozwiązać umowę o świadczenie Usługi prowadzenia Konta z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

    10. W przypadku naruszenia przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi Konta w trybie natychmiastowym (usunąć Konto) lub zawiesić jej wykonywanie w ramach Konta. Więcej informacji dotyczących natychmiastowego rozwiązania lub zawieszenia wykonywania Umowy zostało wskazanych w pkt XIII Regulaminu.

 1. TOWARY 1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 2. Wszystkie Towary dostępne w Serwisie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski oraz są zgodne z Umową.

 3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuję tę informację Konsumentowi, podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 4. Warunkiem złożenia Zamówienia na Towary, jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Użytkownik może złożyć Zamówienie na wszystkie Towary prezentowane na stronie Serwisu poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego (tzw. koszyk zakupowy). Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towaru, będącego przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

 6. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 7. Dostawa Towarów jest realizowana na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie składania Zamówienia.

 8. Usługodawca umożliwia dostawę za pośrednictwem firmy kurierskiej, według wyboru Klienta.

 9. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu w opisie Towaru informuje Użytkownika o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.

 10. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt XII ppkt 2 poniżej.

 11. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

 12. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Towar zgodny z Umową.

 13. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta wobec Klienta będącego Konsumentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

 14. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LinoCat Wioleta Kaczmarska-Rudnik, ul. Traugutta 18/2, 26-600 Radom, na adres poczty elektronicznej: linocatart@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 500012078.

 15. Celem rozpatrzenia reklamacji Użytkownik powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

 16. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

 17. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Usługodawcę. 1. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA I UMOWY O DOSTARCZENIE USŁUGI CYFROWEJ

    1. Informacje o Kursach online lub Szkoleniach podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

    2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, Konta w Serwisie i zalogowania się do niego.

    3. Użytkownik może złożyć Zamówienie na Kurs online lub Szkolenie poprzez formularz Zamówienia, dostępny na stronie internetowej Serwisu Internetowego. Zamówienie zostaje złożone Usługodawcy przez Użytkownika w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, będącego lub będącej przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Użytkownika, jeżeli na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej Usługodawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Usługodawcy o przyjęciu oferty Użytkownika i z chwilą jej otrzymania przez Użytkownika zawarta zostaje Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej.

    4. Złożenie Zamówienia w Serwisie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej lub poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

     1. podać w treści wiadomości elektronicznej lub w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Usługodawcy nazwę Szkolenia lub Kursu online spośród Szkoleń i Kursów online znajdujących się na stronie internetowej Serwisu i ich ilość lub nazwę Szkolenia lub Kursu online spośród Szkoleń i Kursów online znajdujących się na stronie internetowej Serwisu,

     2. wskazać formę płatności spośród sposobów płatności podanych na stronie internetowej Serwisu,

     3. podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

    5. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Usługodawcę poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Użytkownika Umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Kurs lub Szkolenie, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej.

    6. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

    7. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Usługodawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, w której Użytkownik: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

    8. Po zawarciu Umowy o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, Usługodawca potwierdza Użytkownikowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika lub pisemnie na podany przez Użytkownika adres.

    9. Umowa o świadczenie Usługi Szkolenia lub Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej, zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 2. UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH W RAMACH LEAD MAGNET

 1. Wszystkie Treści cyfrowe dostępne w Serwisie Internetowym są utworami w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 2. Usługodawca oświadcza, że w zależności od Treści cyfrowej dostępnej w Serwisie, ma prawo udzielić licencji lub dalszej licencji na korzystanie z Treści cyfrowej, na zasadach zgodnych z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 3. Usługodawca informuje Użytkownika na stronach internetowych Serwisu, w opisie Treści cyfrowej, o wymaganiach technicznych koniecznych do integracji Treści cyfrowej ze środowiskiem cyfrowym Konsumenta, w tym o funkcjonalności, kompatybilności i interoperacyjności Treści cyfrowej.

 4. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych zawierana jest w języku polskim o treści zgodnej z Regulaminem.

 5. Umowa o dostarczenie Treści cyfrowych jest zawierana na czas oznaczony i rozwiązuje się z chwilą pobrania Treści cyfrowej przez Użytkownika na jego urządzenie.

 6. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Konsumentowi Aktualizacje Treści cyfrowej przez 2 lata od chwili dostarczenia Treści cyfrowej, chyba, że Konsument i Usługodawca uzgodnili indywidualnie inny termin.

 7. Na potrzeby niniejszego Regulaminu, Licencję stanowi zarówno licencja jak i dalsza licencja (sublicencja) w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych.

 8. Usługodawca w ramach zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych, udziela Użytkownikowi na czas nieokreślony, nieodpłatnej i niewyłącznej Licencji do korzystania z Treści cyfrowych (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”). Usługodawca udziela Klientowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następujących polach eksploatacji:

  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;

  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

 9. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do udzielania sublicencji w zakresie Licencji udzielonych zgodnie z niniejszym punktem Regulaminu.

 10. Usługodawcy przysługuje prawo do jednostronnej zmiany umowy o udostępnienie Treści cyfrowej udostępnianej w sposób ciągły, jeżeli zamiana ta jest uzasadniona i pozytywnie wpłynie na prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI SZKOLENIA    1. Usługodawca, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej organizuje odpłatne Szkolenia w szczególności w formie:

     1. indywidualnych lub grupowych lekcji online;

     2. indywidualnych lub grupowych lekcji stacjonarnych;

     3. wydarzeń edukacyjnych o charakterze warsztatowym organizowanych online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem wskazanej przez Usługodawcę platformy zewnętrznej;

     4. wydarzeń edukacyjnych o charakterze warsztatowym organizowanych stacjonarnie w miejscu i czasie wskazanym przez Usługodawcę.

    2. Użytkownik może dokonać zakupu Szkolenia poprzez stronę Serwisu, zgodnie z pkt VII powyżej.

    3. Szkolenie może być przeprowadzone online – za pośrednictwem bezpośredniej łączności elektronicznej (w szczególności z wykorzystaniem zewnętrznych serwisów internetowych umożliwiających przeprowadzenie transmisji wideo online) lub stacjonarnie, w terminach i godzinach prezentowanych na stronie Serwisu. Informacja o zakresie przeprowadzanego Szkolenia jest każdorazowo wskazywana w opisie Szkolenia na stronie Serwisu.

    4. Tematyka Szkolenia o charakterze indywidualnym ustalana jest przez Usługodawcę i Użytkownika telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej przed ustaleniem terminu tego Szkolenia.

    5. W przypadku Szkolenia przeprowadzanego online, Usługodawca w Serwisie wskazuje każdorazowo formy jego przeprowadzenia, w tym komunikator lub inne oprogramowanie niezbędne do uczestnictwa w Szkoleniu oraz inne wymogi techniczne i jego zakres. W przypadku Szkolenia online, Usługodawca może też w szczególności, w celu jego przeprowadzenia, udostępniać Użytkownikowi dostępy lub zaproszenia zawierające linki do wspomnianego oprogramowania, w tym w ramach Konta Użytkownika lub wiadomości e-mail przesyłanych na adres Użytkownika podany w trakcie składania Zamówienia.

    6. Szkolenie może mieć charakter jednorazowy lub odbyć się w ramach więcej niż jednego spotkania przeprowadzonego online lub stacjonarnie. Ilość spotkań przeprowadzonych w ramach Szkolenia podana jest w jego opisie.

    7. W opisie Szkolenia wskazany jest między innymi temat, program, forma i typ Szkolenia, czas trwania i termin lub terminy, w których przeprowadzane będzie Szkolenie, a także typ komunikatora internetowego, za pośrednictwem którego Użytkownik może wziąć udział w Szkoleniu online.

    8. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba fizyczna posiadająca co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, posiadająca aktualną zgodę opiekuna lub przedstawiciela ustawowego na udział w Szkoleniu (dalej jako ,,Uczestnik Szkolenia’’).

    9. Najpóźniej na 5 Dni/godzin przed planowaną godziną Szkolenia, Usługodawca przesyła na adres poczty elektronicznej wskazany przez Uczestnika Wydarzenia, niezbędne informacje dotyczące Szkolenia, w tym w szczególności dane dostępowe do Szkolenia przeprowadzanego online lub adres w przypadku Szkolenia przeprowadzonego stacjonarnie.

    10. Szkolenia organizowane stacjonarnie, odbywają się pod warunkiem osiągnięcia minimalnej liczby Uczestników, wskazanej w opisie danego Szkolenia. W przypadku, gdy na dane Szkolenie stacjonarne nie zostanie osiągnięta minimalna liczba Uczestników, o której mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca skontaktuje się z Uczestnikami, najpóźniej na 1 dzień przed planowanym terminem rozpoczęcia Szkolenia, w celu poinformowania o nowym terminie Szkolenia bądź umożliwienia Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi płatnej, zgodnie z wyborem Uczestnika.

    11. Usługodawca może również odwołać Szkolenie z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodu siły wyższej, czy choroby osoby prowadzącej Szkolenie lub innych nieprzewidzianych sytuacji. W takim wypadku, Usługodawca niezwłocznie poinformuje Uczestników Wydarzenia o niemożliwości jego przeprowadzenia i maksymalnie w ciągu 1 Dnia roboczych wyznaczy nowy termin Szkolenia bądź umożliwi Uczestnikowi złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o świadczenie Usługi płatnej, zgodnie z wyborem Uczestnika.

    12. Usługodawca może przewidzieć również emisje biletów lub innego dokumentu, którego okazanie będzie uprawniało do udziału w Szkoleniu, np. dowodu wpłaty – w takim przypadku informacja o tym zostanie każdorazowo wskazana w Serwisie lub w treści wiadomości elektronicznej, zawierającej informacje o Szkoleniu, a udział w Szkoleniu może być uzależniony przez Usługodawcę lub podmiot trzeci organizujący Szkolenie od okazania tego dokumentu.

    13. Uczestnik Szkolenia stacjonarnego w czasie jego przeprowadzania kieruje się wskazówkami oraz zaleceniami prowadzącego Szkolenie, w tym zobowiązany jest do zachowania zgodnie z przekazanymi mu przepisami porządkowymi oraz zaleceniami dotyczącymi bezpieczeństwa. Uczestnik Wydarzenia nie stosujący się do poleceń i uwag, o których mowa w zdaniu poprzednim może zostać poproszony o ich opuszczenie.

 1. INDYWIDUALNE LEKCJE 1. Indywidualne lekcje organizowane online lub stacjonarnie (dalej jako: „Indywidualne lekcje”) są rodzajem Szkolenia spośród Szkoleń prezentowanych przez Usługodawcę na stronach Serwisu.

 2. W przypadku Indywidualnych lekcji odbywających się online Użytkownik powinien spełnić dodatkowe warunki techniczne, poza tymi określonymi w pkt. III niniejszego Regulaminu, polegające w szczególności na dostępie do kamery internetowej i mikrofonu. Usługodawca może wskazać dodatkowe wymagania techniczne na stronach internetowych Serwisu w opisie Szkolenia.

 3. Indywidualne lekcje odbywają się w terminie ustalonym przez Usługodawcę indywidualnie z Użytkownikiem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub podczas rozmowy telefonicznej.

 4. Indywidualne lekcje odbywają się w Dniach roboczych, w godzinach wskazanych na stronie Serwisu.

 5. Indywidualne lekcje online są przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora internetowego wskazanego w opisie Indywidualnej lekcji, pozwalającego na prowadzenie rozmowy audio lub video w czasie rzeczywistym.

 6. Płatność za Indywidualną lekcję powinna zostać dokonana najpóźniej 1 dzień roboczy przed ustalonym terminem Indywidualnej lekcji.

 7. Po dokonaniu płatności za Zamówienie, Usługodawca, przesyła na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazany podczas składania Zamówienia, instrukcję uczestnictwa w spotkaniu, w tym informację, o sposobie dołączenia do spotkania online, na którym ma odbyć się Indywidualna lekcja.

 1. UMOWA O DOSTARCZANIE USŁUGI CYFROWEJ    1. W ramach Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, Usługodawca udostępnia Użytkownikowi, za pośrednictwem jego Konta, treści edukacyjne w formie Filmów video na określony przez Usługodawcę okres.

    2. W ramach Umowy o dostarczanie Usługi cyfrowej, Użytkownik uzyskuje możliwość odtwarzania Filmu video lub Filmów video w Koncie, dostępnych w ramach Kursu online.

    3. Umowa o dostarczenie Usługi cyfrowej zawarta zostaje na czas oznaczany, wskazany w opisie Kursu online.

    4. Klient może korzystać z Usługi cyfrowej, jedynie za pośrednictwem swojego Konta, w którym Film video lub Filmy video dostępne są, maksymalnie w ciągu 48 godzin od momentu zawarcia Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej, tj. od momentu określonego w pkt VII powyżej do upływu terminu wskazanego przez Usługodawcę na stronach internetowych Serwisu.

    5. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Usługi cyfrowej przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej w sposób ciągły.

    6. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą, w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

    7. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usługi cyfrowej w sposób ciągły:

  1. do nowego środowiska technicznego lub

  2. do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych.          

    1. Informacje o Zmianie są przekazywane Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmian na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.

    2. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usługi cyfrowej dostarczanej w sposób ciągły, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian. 1. CENY    1. Ceny Towarów, Szkoleń oraz Kursów online, podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz inne opłaty.

    2. Użytkownik może dokonać zapłaty za pośrednictwem:

 1. płatności elektronicznej (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Usługodawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Użytkownika lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę na stronie Serwisu);

 2. przelewu bankowego na rachunek bankowy Usługodawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Użytkownikami przez Usługodawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia lub w terminie wskazanym przez Usługodawcę).

    1. Usługodawca na stronach internetowych Serwisu informuje Użytkownika o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Użytkownika w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Usługodawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

    2. Usługodawca dostarcza Użytkownikowi dowód zakupu.

    3. W przypadku, gdy Usługodawca stosuje mechanizmy indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, każdorazowo przekazuje tę informację Konsumentowi podczas składania Zamówienia, z uwzględnieniem wymogów, jakie nakładają w tym zakresie przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy udostępnianego przez Usługodawcę w Serwisie Internetowym.

 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło zawarcie Umowy.

 4. Usługodawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadkach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.

 6. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone m.in. w przypadkach:

  1. Umowy o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

  2. Umowy o dostarczanie Treści cyfrowych, niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Usługodawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.

 7. Pozostałe wyjątki od prawa do odstąpienia od Umowy zostały wskazane w art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy o prawach konsumenta.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towaru. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

 9. Usługodawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta.

 10. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Usługodawcę, Usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 11. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

 12. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 13. Usługodawca, na żądanie Konsumenta, udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej dostarczanej przez Usługodawcę, z wyjątkiem:

  1. gdy są użyteczne wyłącznie w związku z Usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy; 

  2. tych, które dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z Usługi cyfrowej przez Usługodawcę;

  3. gdy zostały połączone przez Usługodawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków.

 1. Konsument ma prawo odzyskać Treści cyfrowe od Usługodawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Usługodawcy, w terminie 14 dni w formacie CSV lub innym powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu maszynowego.

 2. W przypadku odstąpienia od Umowy o dostarczanie treści cyfrowej, Konsument powstrzymuje się od korzystania z tej Treści cyfrowej lub udostępniania ich osobom trzecim.

 3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczać Konsumentowi Aktualizacje Usług cyfrowych przez czas trwania Umowy o dostarczenie Usługi cyfrowej.

 4. Użytkownik zgadza się współpracować z Usługodawcą w przypadku Aktualizacji, o ile będzie ona przeprowadzona w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych środków technicznych.

 5. Usługodawca może dokonać Zmiany Usługi cyfrowej z ważnych powodów, w tym w przypadku gdy jest ona niezbędna do dostosowania Usług cyfrowych:

  1.  do nowego środowiska technicznego lub

  2.  do wzrostu liczby użytkowników lub z innych istotnych względów eksploatacyjnych. Informacje o Zmianie jest przekazywana Konsumentowi minimum 14 dni przed wdrożeniem Zmian wraz z opisem Zmiany na adres poczty elektronicznej, który Konsument wskazał podczas składania Zamówienia.

 1. W przypadku Zmian, które w sposób istotny wpłyną negatywnie na dostęp lub korzystanie z Usług cyfrowych, Konsument może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia poinformowania Konsumenta o Zmianach lub dokonania Zmian.

 2. Każdy Użytkownik Serwisu jest zobowiązany do:

   1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami Regulaminu, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich,

   2. wprowadzania w Serwisie danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych,

   3. niestosowania urządzeń, oprogramowania oraz metod mogących zakłócić działanie Serwisu,

   4. niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 1. Użytkownik nie może prowadzić działań zmierzających do obciążania skrzynek odbiorczych innych Użytkowników czy Usługodawcy, a w szczególności nie jest dopuszczalne wysyłanie wiadomości reklamowych.

 2. Użytkownik będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca w ramach zawarcia niektórych odpłatnych Umów, udziela Użytkownikowi nieodpłatnej i niewyłącznej licencji do korzystania z Filmów video udostępnionych na Koncie oraz materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Szkoleń lub Kursów, w tym indywidualnych lekcji Użytkownika w ramach Umowy (dalej zwanych: „Przedmiotem Licencji”) na polach eksploatacji przez okres trwania Umowy, (dalej zwanej: „Licencją”). Usługodawca udziela Użytkownikowi Licencji do korzystania z Przedmiotu Licencji na następującym polu eksploatacji: wykorzystywanie, w tym w szczególności odtwarzanie, w dowolnej formie tylko i wyłącznie na własne, prywatne potrzeby Użytkownika.

 2. W przypadku materiałów edukacyjnych udostępnianych w ramach Szkoleń lub Kursów, w tym Indywidualnych lekcji, Użytkownik może korzystać z Przedmiotu licencji również na polach eksploatacji:

  1. wprowadzania do pamięci komputera Użytkownika;

  2. wykorzystywanie w dowolnej formie tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika.

 3. Biorąc pod uwagę ppkt 1 poniżej, Użytkownikowi zabrania się m.in.: rejestrowania, kopiowania, powielania, rozpowszechniania w całości lub w części, upubliczniania, wprowadzania do obrotu, wykorzystywania w celach marketingowych i promocyjnych Przedmiotu Licencji oraz wszelkich innych czynności wykraczających poza pola eksploatacji, określone w ppkt 1 powyżej.

 4. Usługodawca oświadcza, że posiada prawo do wszystkich Przedmiotów Licencji, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej.

 5. Licencjobiorcy nie przysługuje prawo do:

  1. wykorzystywania Przedmiotu w sposób inny niż wyraźnie określony w ust 1 i 2 powyżej (w zależności od rodzaju Licencji),

  2. wykorzystywania Przedmiotu licencji w kontekście pornograficznym, oszczerczym lub innym, który można uznać za zniesławiający, obsceniczny lub niezgodny z prawem.

  3. wykorzystywania Przedmiotu licencji (w całości lub w części) jako znaku towarowego, logo lub innej identyfikacji.

  4. odsprzedaży, ponownej dystrybucji, udostępniania lub przekazywania Przedmiotu licencji, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie.

 1. REKLAMACJE DOTYCZĄCE USŁUG CYFROWYCH Z TYTUŁU RĘKOJMI

    1. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć Usługi cyfrowe, odpowiednio zgodnie z Umową sprzedaży lub Umową o dostarczenie Usługi cyfrowej.

    2. Usługodawca odpowiada z tytułu niezgodności Usługi cyfrowej z umową na zasadach określonych w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta wobec Użytkownika będącego Konsumentem. Rękojmia wobec Przedsiębiorców jest wyłączona.

    3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Użytkownika gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres LinoCat Wioleta Kaczmarska-Rudnik, ul. Traugutta 18/2, 26-600 Radom, na adres poczty elektronicznej: linocatart@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 500012078.

    4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. 

    5. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

    6. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności Usługi cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika, Użytkownik ma obowiązek współpracy z Usługodawcą. Usługodawca zadba, aby współpraca ta przebiegała w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla Konsumenta środków technicznych.

 2. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Użytkownik może zgłaszać Usługodawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Serwisu Internetowego i korzystaniem z Usług elektronicznych. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: adres LinoCat Wioleta Kaczmarska-Rudnik, ul. Traugutta 18/2, 26-600 Radom, na adres poczty elektronicznej: linocatart@gmail.com, pod numerem telefonu: +48 500012078.

 2. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

 3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku braków w reklamacji Usługodawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Użytkownika.

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Serwisu Internetowego.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji, automatyzowania cen, właściwości sądu oraz zmian w Regulaminie, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

 3. Regulamin jest dostępny w języku polskim.

 4. Powielanie bądź publikowanie niniejszego Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

 5. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, będącym Przedsiębiorcą, z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, dla których Umowa świadczenia Usług drogą elektroniczną jest bezpośrednio związana z ich działalnością gospodarczą, ale nie ma charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nie działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 9. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Serwisu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Użytkownicy posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Usługodawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.

 

Lista dostawców – [Pobierz]

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług – [Pobierz]

Formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług – [Pobierz]

Formularz reklamacji usługi – [Pobierz]

Formularz odstąpienia od umowy dostarczenia usług cyfrowych – [Pobierz]

Formularz reklamacji usługi cyfrowej – [Pobierz]